Algemene Voorwaarden

Online geboekte excursies en activiteiten Landgoed Huis Sevenaer.

Versie 1.1, 11 oktober 2022

Het hele jaar door worden excursies en andere activiteiten op Landgoed Huis Sevenaer geleid door onze medewerkers of vrijwilligers. Hiervoor gelden de Algemene voorwaarden online geboekte excursies en activiteiten Landgoed Huis Sevenaer.

Download deze voorwaarden als PDF bestand

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Annulering: de kennisgeving per e-mail waarin het landgoed de Overeenkomst voortijdig beëindigd ingevolge de annuleringsvoorwaarden;
 2.  Deelnamebewijs: Een digitale versie of papieren print van het bestand dat met de bevestigingsemail aan de Klant is verzonden ter bevestiging van een Order;
 3. Excursie(s): de excursie(s) en activiteit(en) van Landgoed Huis Sevenaer;
 4. Excursieleider: diegene die de Excursie en of de activiteit namens het landgoed begeleidt;
 5. Klant: de koper of plaatsvervanger, zijnde een natuurlijke persoon;
 6. Order: een reservering van een Excursie door een Klant via de website van Landgoed Huis Sevenaer;
 7. Overeenkomst: overeenkomst tussen Landgoed Huis Sevenaer en de Klant voor een Excursie;
 8. Landgoed Huis Sevenaer: B.V. Landgoed Huys Sevenaer, gevestigd te Zevenaar,
  Wittenburgstraat 11, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 0903965, Btw nummer: NL003386028B01;
 9. Vergoeding: Het door de Klant te betalen bedrag in Euro’s voor de Excursie, inclusief BTW.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en/of verkoop van Excursies via de website van Landgoed Huis Sevenaer (www.huissevenaer.nl);
 2. De algemene voorwaarden zijn bindend voor zowel Landgoed Huis Sevenaer als de Klant. De toepasselijkheid van andere dan deze algemene voorwaarden is expliciet uitgesloten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

Artikel 3: Reserveren en tot stand komen Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Landgoed Huis Sevenaer een Order heeft aanvaard door het versturen van een Bevestigingsmail als bewijs van reservering;
 2. Landgoed Huis Sevenaer behoudt zich het recht voor om Orders te weigeren. In geval van weigering bericht Landgoed Huis Sevenaer de Klant hierover schriftelijk per email binnen vijf werkdagen na het plaatsen van de Order.

Artikel 4: Annulering, overdragen deelname en omboeken

 1. De Klant kan de Overeenkomst voor uitvoering van de Excursie niet annuleren;
 2. De Klant kan de Overeenkomst overdragen aan een andere persoon die hem of haar vervangt op vertoon van de Bevestigingsemail. De persoon met wie de Overeenkomst in eerste aanleg gesloten is blijft contactpersoon van Landgoed Huis Sevenaer;
 3. Landgoed Huis Sevenaer heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde te annuleren onder mededeling van de redenen daartoe aan de Klant. Annulering door Landgoed  Huis Sevenaer kan onder meer (niet limitatief) gelegen zijn in te weinig aanmeldingen, weersomstandigheden, pandemie, maatregelen van het daartoe bevoegde gezag, andere gevaren en (beperkte) beschikbaarheid van Excursieleiders. Annulering geschiedt per  e-mail via het e-mail adres waarnaar de Bevestigingsmail is verstuurd;
 4. Bij Annulering door LHS vindt restitutie plaats van de reeds betaalde bedragen, op hetzelfde rekeningnummer als waarvan de betalingen gedaan zijn;
 5. Omboeken naar een andere Excursie is niet mogelijk.

Artikel 5: Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant controleert de Bevestigingsemail op juistheid. Eventuele onjuistheden geeft de Klant zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch door aan Landgoed Huis Sevenaer;
 2. Indien de Bevestigingsemail binnen vijf werkdagen na het plaatsen van de Order, doch uiterlijk voor aanvang van de Excursie, niet in het bezit is van de Klant dan neemt deze contact op met Landgoed Huis Sevenaer. Bij het ontbreken van de Bevestigingsmail kan de Klant geen gebruik maken van de reservering;
 3. De Klant meldt zich op de datum, het tijdstip en de plaats zoals weergegeven op de Bevestigingsemail en toont de Bevestigingsemail aan de Excursieleider wanneer deze er om vraagt;
 4. Betaling door de Klant geschiedt via de website en de daarop vermelde mogelijkheden;
 5. De Klant informeert Landgoed Huis Sevenaer vooraf over verminderde validiteit die ontstaan is na het plaatsen van de Order en naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende Excursie. Bij verzuim hiervan is de Klant verantwoordelijk voor de gevolgen en kan de Klant de Overeenkomst niet annuleren, noch restitutie verkrijgen van reeds betaalde gelden;
 6. De Klant is gehouden de aanwijzingen van de Excursieleider op te volgen.
 7. De Klant is en blijft verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie was en is om mee te doen aan de desbetreffende Excursie.

Artikel 6: Uitvoering Excursie?

 1. Bij te late aankomst van de Klant kan de Excursieleider beslissen met de uitvoering van de overeengekomen Excursie te beginnen zonder deze Klant. Er vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats;
 2. De duur, omgeving en route van de Excursie kan afwijken van de Overeenkomst of overige vooraf verstrekte informatie en kan mede afhankelijk van weersomstandigheden worden ingekort of verlengd;
 3. In een zodanig geval geldt de Excursie als verricht conform de Overeenkomst, vindt geen restitutie plaats van betaalde bedragen en ontstaat geen recht op herhaling van de Excursie langs de aanvankelijk genoemde omgeving of route;
 4. Bij slecht weer (bijvoorbeeld regen) gaat de Excursie gewoon door, tenzij er onmogelijke of gevaarlijke situaties ontstaan. Dit is ter beoordeling aan Landgoed Huis Sevenaer c.q. de Excursieleider. De klant wordt via email of telefonisch op de hoogte gesteld;
 5. De Excursieleider kan een Klant uitsluiten van (verdere) deelname aan de Excursie en ten opzichte van deze Klant de Overeenkomst ontbinden indien de Klant ondanks voorafgaande waarschuwing:
  1. overlast aan de Excursieleider en/of andere Klant(en) bezorgt;
  2. de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt;
  3. in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5.6;
  4. op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of;
  5. de goede sfeer bij de uitvoering van het Arrangement bederft.
   Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de Klant.
 6. Bij voortijdig vertrek van een Klant vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats;
 7. De Excursieleider kan een Klant uitsluiten van verdere deelname aan de Excursie en ten opzichte van deze Klant de Overeenkomst ontbinden indien de lichamelijke conditie naar oordeel van de Excursieleider hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de Excursie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De Klant is jegens Landgoed Huis Sevenaer aansprakelijk voor schade en overlast die is veroorzaakt door zijn/haar doen of nalaten;
 2. Deelname aan de Excursie en het eventuele gebruik van materialen en vervoermiddelen, geschiedt op eigen risico van de Klant. Landgoed Huis Sevenaer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid , hoe dan ook genaamd, die De Klant mocht lijden als gevolg van de deelname aan de Excursie.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom van de Excursie en de daarbij verstrekte materialen bij Landgoed Huis Sevenaer en/of haar leveranciers;
 2. Zonder toestemming van de Begeleider is het niet toegestaan fotografische of andere opnamen te maken van de Begeleider en deze opnamen te gebruiken voor verspreiding of publicaties. Dit geldt ook voor het maken, gebruiken en verspreiden van fotografische en andere opnamen van overige deelnemers aan de Excursie.

Artikel 9 : Bescherming gegevens klant

 1. Landgoed Huis Sevenaer verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Klant in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving;
 2. Landgoed Huis Sevenaer respecteert de privacy van de Klant en is de enige eigenaar van de informatie die via de website van Landgoed Huis Sevenaer wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. De door de Klant verstrekte informatie wordt gebruikt voor het informeren van de Klant over de Excursie en wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan vermeld in de privacyverklaring op de website.

Artikel 10: Klachten

 1. Landgoed Huis Sevenaer spant zich in om de Excursie zoveel mogelijk volgens de specificaties van Overeenkomst uit te voeren. Indien de Klant een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst constateert, dient hij deze ter plekke te melden aan de Excursieleider zodat er een passende oplossing kan worden getroffen;
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Klant dit uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Landgoed Huis Sevenaer.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing;
 2. Eventuele geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter;
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Kennelijke druk- en zetfouten binden Landgoed Huis Sevenaer niet.